Skip to content

Wanita sebagai wanita (dirinya sendiri)

May 27, 2008

Petikan ini kupetik dari karya Dr. Yusuf al-Qardhawi bertajuk Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran & Sunnah (terjemahan)

WANITA SEBAGAI WANITA (DIRINYA SENDIRI)

Islam telah menghargai kewanitaan wanita dan Islam menganggap wanita sebagai unsur penyempurna bagi kaum lelaki, sebagaimana lelaki juga penyempurna bagi wanita. Maka bukanlah antara satu sama lain dari mereka itu sebagai musuh, bukan pula sebagai saingan, akan tetapi wanita sebagai penolong bagi kaum lelaki untuk menyempurnaan kepribadian dan jenisnya, dan sebaliknya.

Sunnatullah telah berlaku pada makhluk-Nya bahawa perkawinan itu termasuk karakter tuntutan naluriah makhluk, sehingga kita melihat jenis kelamin lelaki dan wanita itu ada di alam manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga positif dan negatif yang ada pada alam benda, seperti listrik, magnet dan lainnya sampai atom, yang di dalamnya terdapat kekuatan listrik positif dan kekuatan (aliran) yang negatif (Elektron dan Proton).

Itulah yang disinggung oleh Al Qur’an sejak empat belas abad yang lalu, Allah SWT berfirman,

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Adz Dzariyaat: 49)

Lelaki dan wanita itu seperti kaleng dengan tutupnya, yang saling memerlukan antara yang satu dengan yang lainnya. Sejak Allah SWT menciptakan Adam as, Allah juga menciptakan isterinya yang bernama Hawa, agar Adam merasa tenteram dengannya dan Allah tidak membiarkan Adam sendirian meskipun tinggal di syurga. Firman Allah juga ditujukan untuk dua orang secara bersamaan, baik perintah maupun larangan, sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai Adam, diamilah olehmu dan isterimu syurga ini, dan makanlah (kamu berdua) makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah (kamu berdua) dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.” (Al Baqarah: 35)

Dengan demikian maka wanita bukanlah lelaki, kerana wanita itu menyempurnakan lelaki, demikian pula sebaliknya. Sesuatu tidak dapat sempurna secara sendiri, kerana itu Al Qur’an mengatakan,

“Bukanlah lelaki itu seperti wanita.” (Ali ‘Imran: 36).

Sebagaimana arus positif itu bukanlah arus negatif, demikian juga sebaliknya.

Akan tetapi betapapun demikian wanita tidak diciptakan untuk menjadi pesaing lelaki, tidak pula untuk menjadi musuhnya, tetapi “Ba’dbukum min ba’dh” sebahagian kamu merupakan bahagian dari sebahagian yang lainnya. Allah SWT berfirman,

“Dan Allah telah menciptakan untuk kamu dari dirimu isteri-isteri.”  (An-Nahl: 72)

Hikmah Allah telah menetapkan, di mana pembentukan fizikal dan kejiwaan wanita itu memiliki unsur yang menarik kaum laki-laki dan memiliki daya tarik tersendiri.

Allah SWT telah membekali pada masing-masing dari lelaki dan wanita syahwat dan keinginan yang kuat secara fitrah yang membuat saling tertarik dan bertemu, hingga kehidupan ini terus berjalan dan jenis manusia dapat terpelihara.

Kerana itulah Islam menolak setiap aturan yang bertentangan dengan fitrah dan merosaknya, seperti sistem kependetaan (yang tidak boleh menikah selamanya). Akan tetapi Islam juga melarang setiap tindakan untuk mempergunakan potensi ini selain yang disyari’atkan oleh Allah dan yang diredhai-Nya iaitu lewat jalan pernikahan yang itu merupakan asas dalam berkeluarga. Oleh kerana itu Islam mengharamkan perzinaan, sebagaimana itu diharamkan oleh seluruh agama samawi, sebagaimana Islam juga melarang untuk berbuat keji, semua itu untuk memelihara lelaki dan wanita dari hal-hal yang membangkitkan fitnah dan kerosakan.

Berdasarkan pandangan kita terhadap fitrah wanita dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kaum lelaki, maka Islam memperlakukan wanita secara terhormat baik dalam aturannya, arahan-arahannya dan hukum-hukumnya.

Sesungguhnya Islam telah memelihara kewanitaan wanita secara fitrah dan mengakui keberadaannya (eksistensinya). Maka Islam tidak merendahkannya dan tidak menghinanya, akan tetapi Islam berusaha untuk menentang dan menolak segala usaha yang menghina dan merendahkan harkat wanita dan memeliharanya dari serigala-serigala manusia yang siap menyergap kaum hawa untuk dinikmati dagingnya dan dibuang tulangnya.

Di sini dapat kita simpulkan bagaimana sikap Islam terhadap kewanitaan wanita sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memelihara kewanitaannya, sehingga tetap menjadi sumber kasih sayang, kelembutan dan kecantikan. Oleh kerana itu Islam menghalalkan baginya sesuatu yang diharamkan bagi lelaki yang itu sesuai dengan tabiat kewanitaannya dan fungsinya. Seperti memakai emas, sutera murni, berdasarkan hadits Rasulullah:

“Sesungguhnya keduanya ini (emas dan sutera) telah diharamkan bagi laki-laki dari ummatku, dihalalkan bagi wanitanya.” (HR. Ibnu Majah)

Sebagaimana juga diharamkan bagi kaum wanita segala sesuatu yang menghilangkan simbol kewanitaannya, seperti menyerupai lelaki dalam berpakaian, gerakan, perilaku dan lainnya. Maka Islam melarang wanita memakai pakaian lelaki, sebagaimana melarang lelaki memakai pakaian wanita dan Allah melaknati para wanita yang menyerupai lelaki, sebagaimana melaknati lelaki yang menyerupai wanita. Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga orang tidak akan masuk surga dan tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat nanti: Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuannya, Wanita yang mirip dengan Iaki-laki dan dayyuts (suarni yang membiarkan orang lain memasuki rumah isterinya).”  (HR. Ahmad)

Kedua, Islam sentiasa memelihara kewanitaan wanita dan memelihara mereka dari kelemahannya. Sehingga mereka selamanya di bawah lindungan lelaki, ditanggung nafkahnya, tercukupi keperluannya, ia berada di bawah asuhan ayahnya atau suaminya atau anak-anaknya dan saudaranya. Wajib bagi mereka (lelaki) untuk menafkahinya sesuai dengan syari’at Islam, sehingga wanita tidak sampai memaksakan dirinya untuk ikut tenggelam dalam lautan kehidupan dan bertarung dengan kehidupan itu, bercampur dengan kaum lelaki.

Ketiga, Islam memelihara akhlaq dan perasaan malunya serta berusaha untuk memelihara populariti dan kemuliaannya serta menjaga kebersihannya dari persangkaan buruk dan suara-suara sumbang.

Untuk itu Islam mewajibkan bagi wanita untuk:

Pertama. Memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya, sebagaimana firman Allah SWT,

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya…'” (An Nur: 31)

Kedua. Menutup aurat dan perhiasannya dengan baik, tidak berpakaian terlalu sempit dan menjolok. Allah SWT berfirman,

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbabnya ke dadanya.” (An Nur: 31)

Dalam ayat ini kata-kata, “maa zhahara minhaa” diertikan celak mata, cincin, muka dan kedua telapak tangan. Ada yang menambah “dua telapak kaki.”

Ketiga. Hendaknya jangan menampakkan perhiasannya yang tersamar, seperti rambut, leher, kedua lengan dan kedua betis kecuali kepada suaminya atau muhrimnya. Allah SWT berfirman,

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. . .” (An-Nur: 31)

Keempat. Hendaklah sopan dalam berjalan dan berbicara, Allah berfirman,

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan … “ (An-Nur: 31)

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (Al Ahzab: 32)

Dengan demikian bukan bererti dilarang berbicara dan suara itu sendiri bukanlah ‘aurat. Tetapi ia diperintahkan untuk berbicara dengan baik.

Kelima. Hendaklah ia menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian lelaki dari dirinya seperti berdandan (tabarruj) dengan dandanan ala jahiliyah. Kerana ini bukanlah akhlaq seorang wanita yang bersih. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumahnya agar dicium baunya oleh orang maka ia berzina.”  (HR. Abu Dawud)

Maksudnya seakan ia berbuat zina, meskipun ia tidak berbuat demikian, maka wajib atas wanita menjauhi perilaku seperti itu.

Keenam. Wanita dilarang berduaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan muhrimnya, hal itu untuk memelihara dirinya dan diri orang lain dari bisikan-bisikan dosa dan memelihara dirinya dari fitnah. Nabi SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali seseorang itu bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali dengan muhrimnya”  (HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Ketujuh. Jangan berikhtilath dengan kaum lelaki lain kecuali kerana keperluan yang terpaksa dan kemaslahatan yang dibenarkan dan dilakukan dengan seperlunya, seperti solat di masjid, menuntut ilmu, berta’awun untuk kebaikan dan ketaqwaan, yang tidak terlarang bagi wanita itu untuk ikut serta dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, tetapi jangan lupa batas-batas syari’at dalam bertemu dengan lelaki.

Sesungguhnya Islam dengan hukam-hukum ini berusaha memelihara kewanitaan wanita dari taring orang-orang yang siap menerkam di satu sisi, dan memelihara perasaan malunya dan kesuciannya dengan menjauhi faktor-faktor yang menyelewengkan dan menyesatkan di sisi lainnya. Serta menjaga kehormatannya dari mulut orang-orang yang membuat kepalsuan. Dengan ini semuanya Islam telah memelihara jiwa dan perasaannya dari keresahan dan rekanan, serta goncangan-goncangan jiwa sebagai akibat dari khayalan yang berlebihan dan kesibukan hati serta terusiknya perasaan di tengah-tengah pengaruh-pengaruh yang menggiurkan.

Islam dengan hukum dan syari’atnya juga memelihara kaum lelaki dari faktor-faktor yang menyesatkan dan memusingkan, juga memelihara masyarakat seluruhnya dari faktor-faktor kehancuran dan dekadensi moral.

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. hatimerdeka permalink
    May 28, 2008 10:22 pm

    lelaki yg baik utk perempuan yg baik begitu sebaliknya…kita minta apa yg kita mahu Allah beri apa yg kita perlu..perempuan atau lelaki bila bertemu antaranya ada org ketiga..ia menghiasi keduanya saling bernafsu,ikatan suci menghalalkan itu..letak allah dihadapan yg lain akan beriringan.

  2. qurratulaini permalink
    June 5, 2008 2:20 pm

    tepat sekali!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: